• നിബന്ധനകൾ

    1. റിയാദ് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ നടത്തുന്ന എല്ലാ ലേൺ ദി ഖുർആൻ പരീക്ഷകൾക്കും നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.